Počet návrhů na osobní bankrot se za posledních 12 měsíců, bráno do listopadu 2014, snížil ve srovnání s předchozím obdobím o 3 248 na 22 459. Naopak počet skutečně vyhlášených osobních bankrotů se meziročně zvýšil o 357 na 19 164. Vyplývá to z výpočtů společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Ta čísla mimo jiné svědčí o tom, že lidé se osobního bankrotu, tohoto poměrně nového instrumentu pro řešení neschopnosti splácet vlastní narůstající dluhy, naučili postupem času efektivněji využívat.  A například formálních chyb při podávání návrhu na svůj bankrot už dělají méně. Osobní bankrot - to zní ale dost drsně.  Pro zadlužené lidi neschopné hradit své závazky je to však většinou lepší řešení než obdobně nepříjemně znějící „finanční operace“ jako exekuce a konkurs.

Co se ale vlastně pod souslovím „osobní bankrot“ skrývá? V insolvenčním zákoně tento pojem nenajdete. Zato se v něm můžete setkat s výrazem „oddlužení“.  A právě oddlužení se neformálně říká „osobní bankrot“.

Oddlužení je možným řešením pro lidi, kteří se dostali svou nepodnikatelskou činností  (zákon ale zde připouští výjimky) do insolvence, do úpadku. V úpadku se přitom člověk ocitne, když má peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti minimálně u 2 věřitelů.  O povolení k oddlužení musí požádat sám dlužník-fyzická osoba krajský soud současně s návrhem na svou insolvenci. V souvislosti s úvěrem krytým zástavou, případ hypoték, ale oddlužení nelze aplikovat.  V tomto momentě se prostě věřitel dostane ke svým penězům tím, že zástavu prodá.

Soud oddlužení povolí, když uzná, že žadatel má poctivé úmysly a je schopen uhradit minimálně 30 % svých dluhů. Oddlužení má 2 formy.  Tou první je, že soud dlužníkovi na základě jeho příjmu sestaví splátkový kalendář. Dle něj musí dlužník za 5 let uhradit minimálně zmíněných 30 % svých dluhů.  Každý měsíc mu bude z výplaty či jiného důchodu zůstávat jen životní minimum.  Případné další nečekané příjmy, například dědictví, dar či výhra v loterii, skončí rovněž v kapse věřitelů. Druhou možností oddlužení je dražba hmotného majetku dlužníka v případě, že výtěžek je schopný pokrýt opět alespoň třetinu dluhů. Při volbě jedné ze zmíněných variant oddlužení mají důležité slovo věřitelé.

Pokud podmínky dané soudním rozhodnutím „insolvent“ splní, může požádat soud o prominutí zbytku svého dluhu. Výhodou procesu oddlužení je, že zastavuje veškeré jiné způsoby vymáhání pohledávek a také exekuce.  Rovněž stopne navyšování závazků dlužníka o pokuty a úroky z prodlení.

Jestliže však soud dlužníkovi z nějakého důvodu oddlužení nepovolí, nebo povolí, ale dotyčný přestane po čase řádně splácet dle splátkového kalendáře, uvalí na něj konkurs.  V jeho rámci je pak prodán či zabrán veškerý majetek dlužníka, movitý i nemovitý - včetně úspor. Dlužník musí zaplatit své závazky v plné výši. Platit bude do té doby, dokud všechny resty neuhradí.

Konkurz lze označit za jakousi univerzální exekuci.  Z jeho výtěžku se totiž uspokojují všichni věřitelé.  Při exekuci ale platí zásada předstižení.  Úplného splacení svých pohledávek docílí zpravidla jen ten věřitel, který exekuci navrhnul jako první. Institut oddlužení, čili osobní bankrot, zavedli zákonodárci jako možnost určité sanace, druhé životní šance – myšleno z hlediska financí. Na rozdíl od spíše likvidačních konkurzu a exekuce.  Exekutoři si to ale nejspíše nemyslí. Poukazují na poměrně tvrdý pětiletý režim při variantě oddlužení-splátky. Zato exekuce je dle nich rychlým a čistým řezem. V každém případě mějte přehled o svých závazcích, splácejte včas, v případě problémů komunikujte se svými věřiteli. Tak, abyste ani bankrot, ani konkurs, ani exekuci na vlastní kůži nepoznali.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.