Výluky u pojištění odpovědnosti a komu hrozí regres

Smyslem povinného (neboť zákonem přikázaného) ručení je primárně náhrada škody, kterou nepozorný, nedbalý či bezohledný řidič způsobí druhé straně. Až sekundárně je to ochrana viníka nehody. Ale ne vždy. Přesněji řečeno hlavním cílem povinného ručení - vztahujícího se ke konkrétnímu automobilu, ne k osobě - je odčinit újmu obětem dopravní nehody. Újmu převážně představuje nějaká majetková škoda vyjádřitelná v penězích. Poškozený má ale nárok i na satisfakci za nemajetkové újmy. Ty je však obtížné finančně kvantifikovat. Je to totiž hodně individuální. Mezi nemateriální újmy patří zranění, smrt, fyzické a psychické následky či útrapy, ale i soužení způsobené kupříkladu tím, že bouračkou byla nezvratně poškozena jediná zachovaná svatební fotka rodičů postiženého. Byť mohla mít jen symbolickou peněžní hodnotu, může dotyčný žádat na škůdci zaplacení ceny zvláštní obliby. A to i značnou sumu!

To ještě před pár lety nebylo v tuzemsku zvykem. Novota je to důsledkem velké novely občanského zákoníku účinné od roku 2014. Jelikož zákon o povinném ručení na civilní kodex často odkazuje, tak byl v jeho oficiálním názvu původní výraz „škoda“ nahrazen právě širším pojmem „újma“.

Oficiální aktuální název této legislativní normy tedy zní: Zákon o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla č. 168/1999 Sb. No jo, ale co když šofér zaviní srážku řídě nepojištěný automobil? Co si na něm potrefený chudák vezme? Nic. Škody mu ale uhradí Česká kancelář pojistitelů (ČKP). Ta viníka následně uhání o zaplacení třetiny, maximálně však 300 000 Kč.

To ale není všechno, staronovým opatřením od začátku roku 2018 je, že řidiči, kteří na sebe mají dle registru vozidel psané auto, ale přitom k němu nesjednali ručení, musí kanceláři solit za každý „nepojištěný“ den. U osobních vozidel se taxa pohybuje od 30 do 93 Kč. A nejde o náhradu pojištění. Takže neplacení se neplatičům může o dost prodražit.

Zvlášť, když k tomu připočteme i poměrně reálnou pokutu od policie ve výši až 40 000 Kč za používání nepojištěného vozidla. Mimochodem, jestliže auťák bez pojistky máte zaparkovaný v garáži a pro sichr s ním nejezdíte, tak stejně visí ve vzduchu sankce – s horním limitem 20 000 Kč. Nepředložení tzv. zelené karty, kterou se prokazuje platné povinné ručení, může policii při silniční kontrole zase vyprovokovat k vymáhání až 1 500 Kč.

Pro představu: ČKP uvádí, že v Česku je registrováno zhruba 130 000 automobilů bez povinného ručení. Ročně způsobí zhruba 2 500 nepojištěných škod za stovky milionů Kč.

Jak tedy již bylo zmíněno, ručení chrání především poškozenou oběť, ovšem vedle toho i peněženku bourajícího řidiče. Ten by se ale určitě neměl 100% spoléhat na to, že odškodnění druhé strany bude zaplaceno za všech okolností z ručení, a ne z jeho kapsy. A že si vlastně se zelenou kartou v ruce nemusí moc lámat hlavu s nějakými pravidly. Tento nezodpovědný postoj by se mu mohl dost nákladně vymstít.

Na co se tedy pojistka vyplývající z pojištění odpovědnosti nevztahuje? Co nekryje? Zákon to vyjmenovává v § 7. Ve zkratce se dá říct, že pojistitel nehradí nejenom jakoukoli újmu šoféra-viníka, ale ani škodu způsobenou jeho manželce/manželovi nebo osobám ze společné domácnosti. S výjimkou ušlého zisku, který souvisí s újmou na zdraví či usmrcením. Pojišťovna rovněž nekompenzuje škodu na vozidle provinilého řidiče včetně přepravovaných věcí. Kromě těch, které spolujezdci měli na sobě či u sebe. Nerefunduje se ani škoda způsobená vozem jeho vlastníkovi.

Pojišťovna nevyplatí pojistku ani za škody vzniklé mezi vozidly jedné jízdní soupravy či manipulací s nákladem stojícího auta. Pojistná ochrana se rovněž nevztahuje na újmy způsobené provozem automobilu při teroristické nebo válečné události či při organizované motoristické soutěži.

Pro tyto tzv. výluky z pojistky, čili pro věci a rizika vyňaté z pojistného krytí, je záhodno mít sjednáno havarijní pojištění. Nebo si dohodnout rozšířené povinné ručení. Případně při střetu s cizím vozidlem zjistit, co a kdy se dá hradit z pojistky druhého auta. Vyplatí se komunikace a konzultace s vlastní pojišťovnou. Výčet podmínek pojistky ale není u konce. Řidič má také plno povinností, které musí splnit, aby se pojišťovna nezdráhala plnit. Ty stanovuje zase § 8. Původce karambolu je mimo jiné zavázán bez zbytečného odkladu pojistitelovi písemně oznámit škodní událost. Včetně toho, zda bylo proti němu uplatněno právo na náhradu újmy a jestli bylo či bude zahájeno trestní, správní či soudní řízení. Musí také poškozenému poskytnout veškeré potřebné údaje: jméno, bydliště, pojišťovnu a číslo pojistné smlouvy, značku vozu.

V případě nehody nepodléhající oznámení policii (bez zranění, škoda do 100 tisíc Kč) by měl co nejdříve pojistiteli předložit společný záznam o dopravní nehodě. Doporučuje se mít těchto formuláře s propisovací kopií v autě více pro případ střetu většího počtu vozidel. Mimochodem, škoda se těžko na první pohled přesně odhaduje. Proto je lépe policisty skoro vždy přivolat. I kvůli tomu, že provinilec může za pár dnů obrátit a začít tvrdit, že karambol nezapříčinil a ukazovat v této souvislosti na svou oběť. Z tohoto důvodu je také nutné, aby škodní událost preventivně ohlásil své pojišťovně i poškozený. A pojišťovně pachatele by měl zavolat ideálně rovnou z místa nehody. Radno je zajistit fotodokumentaci bouračky a kontakty na svědky. Rozhodně nic netajit. Jinak je to koledování o pojistný podvod.

Také se může stát, že pojišťovna bude chtít po strůjci nehody vrátit peníze, které už vyplatila poškozené straně. Včetně nákladů vyšetřování. Říká se tomu regresní právo či nárok. Uplatňuje se zejména v případech, kdy řidič zapříčinil újmu úmyslně či použil vozidlo neoprávněně, nesepsal záznam o nehodě nebo ji vůbec nijak neoznámil, bezdůvodně opustil místo nehody, neměl řidičák nebo měl zákaz řízení, řídil pod vlivem alkoholu či omamné látky nebo se odmítl podrobit testu na ně. Rovněž pakliže zamlčel při podpisu pojistné smlouvy podstatnou skutečnost související s pozdější příčinou havárie.

Taktéž má viník smůlu, porušil-li základní povinnosti týkající se silničního provozu. Tím by byl automobil ve špatném či nebezpečném technickém stavu. A také nebyla-li technická způsobilost k provozu vozidla schválena STK, tedy stanicí technické kontroly, přičemž toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy. Už jenom půjčit auto rizikovému řidiči je pro majitele riskantní. V případně nehody pak pojišťovna může po něm žádat důkaz, že chování hříšníka nemohl nijak ovlivnit. Jinak i vlastníku vozu hrozí regres, tedy vymáhání už zaplaceného odškodnění.

Vidno tedy, že bezproblémové vyplacení pojistky bez následného regresu má docela dost nutných předpokladů. Rozhodně není automatické. Navíc existují zmíněné výluky. Nebude tedy nakonec vůbec nejlepší kvůli ochraně zdraví, majetku a rodinného rozpočtu jezdit opatrně, předvídavě, bez nehod?

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

BEST SELLER

Joint report CIBR+NBCIR

200 CZK/report

Increase your chance of getting a mortgage or loan by checking your information in the registers and finding out your rating. 

BEST SELLER

MyCredit

100 CZK/report

Prove your credibility to employers or property landlords with a short summary report on a single sheet.

BEST SELLER

Distrains

40 CZK/first query

Check for distrains against individuals and entrepreneurs in the official database. Avoid unnecessary troubles.

REPI report

200 CZK/report

Find out how energy companies, companies offering installment purchases, or online shops evaluate your creditworthiness.

Report from CIBR

200 CZK/report

Check your data regarding credit products and their repayment progress with banking institutions in the Banking Register. 

Report from NBCIR

200 CZK/report

Check your information about financial obligations and the progress of their repayment with companies in the Non-Banking Register.

#kolikmam365

499 CZK/year

Get a detailed overview of all your commitments in the CIBR and NBCIR registers, creditworthiness assessment, and receive alerts of changes. 

NetAgent

365 CZK/year

Monitor your personal and financial data online. This will help prevent the misuse of your data and identity theft.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.