Exekuce

Výpis exekucí je přehled informací o konkrétních exekučních řízeních. Dozvíte se, zda byla na dotazovanou FO, FOP nebo PO nařízena exekuce, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce nebo o jakou vymáhanou povinnost se jedná. Data ve výpisu jsou vyhotovena na základě oficiálního dotazu do Centrální evidence exekucí.

40 Kč/první dotaz + 25 Kč za detail

 

Způsoby dodání exekucí 

Podrobnosti

40 Kč výpis

0 Kč zpracování

0 Kč dodání

Výpis exekucí u nás získáte online. Zaplatíte kartou. Za dotaz na existenci osoby v databázi Centrální evidence exekucí zaplatíte 40 Kč. Za následný dotaz na detail exekuce pak 25 Kč. 

Cena od 40 Kč Koupit

Podrobnosti

40 Kč výpis

150 Kč zpracování

0 Kč dodání

Můžete také získat exekuce v našem Klientském centru. Platba je možná v hotovosti nebo kartou. První dotaz bude stát 40 Kč, a za každý další dotaz pro detailní informace bude účtováno 25 Kč.

Cena od 190 Kč Koupit

Jak se dotazuje do Centrální evidence exekucí?

Dotazování do Centrální evidence exekucí probíhá ve 2 krocích:

  1. První dotaz:
    Nejprve se dotazem ověří, zda se osoba v databázi nachází. Dotazovat se můžete na fyzické osoby (FO), fyzické osoby podnikající (FOP) i právnické osoby (PO). První dotaz na osobu/společnost stojí 40 Kč. Platba je účtována za dotaz, to znamená, že je platíte i v případě, že se hledaná osoba v databázi nenachází. Pokud se v databázi nachází, výstupem je přehled jednotlivých exekucí.
  2. Detail exekuce:
    Jestli se zajímáte o detail některé z exekucí v přehledu, zaplatíte za dotaz na detail cenu 25 Kč. 

 

Buďte informovaní, důvěřujte, ale prověřujte!

Exekuce – Otázky a odpovědi

Zde najdete odpovědi na nejčastější otázky vztahující se k Exekucím. Podrobnější informace naleznete v naší sekci FAQ.

Jaké údaje se do Centrální evidence exekucí zapisují?

Soudní exekutoři do Centrální evidence exekucí zapisují údaje uvedené ve vyrozumění o zahájení exekuce po zapsání doložky provedení exekuce do rejstříku zahájených exekuce a údaje z pravomocných usnesení o nařízení exekuce (u řízení zahájených do 31. 12. 2012), případně z pravomocných usnesení o zastavení a odkladu exekuce a další právními předpisy stanovené údaje. Zápis údajů z vyrozumění o zahájení exekuce se provede do 3 dnů po zapsání doložky provedení exekuce, z usnesení o odkladu nebo zastavení exekuce do 3 dnů od nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

Co je Centrální evidence exekucí?

Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Postup pro zápis údajů v CEE, pro její vedení, provoz a správu je upraven vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů.

Jak získám výpis exekucí?

O výpis exekucí můžete požádat osobně v našem klientském centru nebo v e‑shopu. K dotazování do Centrální evidence exekucí není potřeba ověřovat identitu žadatele. Po výběru hledaného subjektu – fyzické osoby, fyzické osoby podnikají nebo právnické osoby. 

Lze vymazat údaje z Centrální evidence exekucí?

Údaje o exekuci jsou z CEE vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo, respektive poté, co se o skončení soudní exekutor dozví. Exekuční řízení může skončit po vymožení povinnosti, pravomocným zastavení exekuce apod.

Co je výpis exekucí?

Výpis exekucí získáte v portálu kolikmam.cz on-line po registraci nebo osobně v Klientském centru CRIF na počkání. Dotazovat se můžete do Centrální evidence exekucí (CEE) ČR na fyzickou osobu (FO), fyzickou osobu podnikající (FOP) nebo právnickou osobu (PO). CEE je veřejný seznam, který vede, provozuje a spravuje Exekutorská komora České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona c. 120/2001 Sb. 

CEE umožňuje zjišťovat indikativní informace o konkrétních exekučních řízeních, zjišťovat, zda byla na konkrétní subjekt nařízena exekuce podle exekučního řádu, který soudní exekutor byl pověřen provedením exekuce, o jakou vymáhanou povinnost se jedná, kdy byla exekuce nařízena, zda byla pravomocně odložena či zastavena. 

Co je Centrální evidence exekucí?

Centrální evidence exekucí, označovaná zkratkou CEE, je databáze, která shromažďuje a uchovává informace o probíhajících a ukončených exekučních řízeních. Mezi její hlavní účely patří transparentnost, prevence před zadlužením a ochrana práv dlužníků a věřitelů. Údaje zahrnují Osobní údaje dlužníka, údaje o věřiteli a informaci o exekuci – její důvody, výše pohledávky, aktuální stav a postup řízení.