Personal Data Protection


Website User Data Protection Policy

This document setting out the data protection policy describes the procedures adopted by CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., ID No.: 262 12 242, with registered office at Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Prague 4, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, file number B 6853 (hereinafter referred to as "CRIF CZ"), as the operator of the website www.kolikmam.cz (hereinafter referred to as "the website"), regarding the processing of personal data of website users. This is information addressed to those who visit the website in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as the "GDPR"). When using some of the products and services offered and provided through this website, users will provide certain information about themselves, may make certain requests and, where applicable, provide their consent to the processing of personal data if required to do so under the relevant legislation, in particular the GDPR. You can contact the Data Protection Officer of CRIF CZ via poverenec@crif.com.

Data Processing

Access to this website may result in the processing of data relating to identified or identifiable natural persons (so-called data subjects). The data Controller is CRIF CZ. The personal data may also be processed by a Processor, which is CRIF S.P.A., with registered office at Via della Beverara 21, 40131 Bologna, Italy ("CRIF S.P.A."), which will ensure adequate organisational and technical processing of the data in order to secure it against unauthorised access, loss, damage, theft, use or other disclosure.

Place of Data Processing

Personal data are processed on the premises of CRIF CZ and CRIF S. P. A. The data are handled exclusively by persons with the appropriate technical skills and abilities, who have been assigned specific data processing functions and who have been familiarised with the content of the GDPR.

Data Processing Procedures

The data is processed in a fair manner and in full compliance with the GDPR to ensure data protection and confidentiality. The data is processed by electronic or automated means and stored in secure systems.

Types of Data Processed

The information systems use certain personal data in the operation of these websites in the course of their normal operation. The transmission of this data is implicitly determined by the use of ICP protocols. The data is not collected with the aim of linking it to specific subjects, but by its very nature it makes it possible to identify users through its processing and association with other data held by third parties. This category of data includes IP addresses and domain names of computers used by users connecting to the network, as well as URLs of requested resources, the timing of requests, the process used to make requests and other parameters related to the user's operating system and information environment. And then there is the information provided by the "cookies" on the user's hard disk – see the passage below. Aggregate data about the use of the website is also collected, such as information about how much traffic the website receives, the number of accesses per day and the time users spend on average on each page. 

Use of Collected Data

The data collected may be used, among other things, to fulfil user requests, to provide useful advice and guidance as well as to provide information on quotations on request or to process or implement user offers. They may also be used to provide information on order status, information on services, news on the website, etc.

Some data of an operational nature may also be processed to ensure the security and availability of the website and related services. Statistical data on the use of the website is processed in order to improve its functionality and user-friendliness and to prepare aggregated, anonymous information used in marketing or similar activities.

Recipients of the Data Collected

CRIF CZ may provide the information collected through the website to other companies belonging to the CRIF Group, namely CRIF S.P.A., CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., ID No.: 35886013, with registered office at Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava and CRIF – Registr platebníních informace s. r. o, IČO: 057 75 809, with registered office at Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Prague 4, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file number C 268784, and third parties such as suppliers or other entities that provide services (or products) requested by the user. We may also provide these companies with aggregate statistics about visitors, transactions or other activities on the website. We may also disclose user information to other entities if required by applicable law or as necessary to protect the rights and legitimate interests of GRIF Group members or another entity.

Third party companies that provide other services, advertise or link to this website may use "cookies" on their websites or collect information about users in other ways. CRIF CZ has no control over the collection of information by these companies or how they use it. If you have any questions about this data processing, you should contact the operator of the site directly.

Privacy and User Rights

The transmission of all information via the website is encrypted. Nevertheless, CRIF CZ does not assume any guarantee for the secure transmission of information sent to it by the user and the use of the website is at the user's own risk.

Zásady ochrany dat uživatelů webových stránek

Tento dokument stanovující zásady ochrany dat popisuje postupy přijaté společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., IČO: 262 12 242, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6853 (dále jen „CRIF CZ“), jako provozovatele webových stránek www.kolikmam.cz (dále jen „webové stránky“) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek. Jde o informaci adresovanou těm, kdo tyto webové stránky navštíví, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). Při využívání některých produktů a služeb nabízených a poskytovaných prostřednictvím této webové stránky uživatelé poskytnou o sobě určité informace, mohou vznášet určité požadavky a případně poskytnou svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li to podle příslušného právního předpisu, zejména obecného nařízení o ochraně osobních údajů, vyžadováno. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů CRIF CZ prostřednictvím poverenec@crif.com.

 

Zpracování údajů

Výsledkem přístupu k těmto webovým stránkám může být zpracování údajů týkajících se identifikovaných nebo identifikovatelných fyzických osob (tzv. subjektů údajů). Správcem údajů je CRIF CZ. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž zpracovatelem, kterým je společnost CRIF S.P.A., se sídlem Via M. Fantin 1–3, 40131 Bologna, Italská republika (dále jen „CRIF S.P.A“.), která zajistí přiměřené organizační a technické zpracování údajů za účelem jejich zabezpečení proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, krádeži, užití nebo jinému zveřejnění.

 

Místo zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v prostorách společností CRIF CZ a CRIF S.P.A. S údaji pracují výhradně osoby s příslušnými technickými dovednostmi a schopnostmi, kterým byly přiděleny specifické funkce v oblasti zpracování údajů a které byly seznámeny s obsahem obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Postupy při zpracování údajů

Údaje jsou zpracovány korektním způsobem a plně v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje jsou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky a jsou uchovávány v zabezpečených systémech.

 

Typy zpracovávaných údajů

V informačních systémech jsou při provozování těchto webových stránek v průběhu jejich běžného provozu používány určité osobní údaje. Přenos těchto údajů je implicitně dán využitím ICP protokolů. Údaje nejsou shromažďovány s cílem spojovat je s konkrétními subjekty, avšak již díky svému charakteru umožňují identifikovat uživatele prostřednictvím jejich zpracování a přidružení k jiným údajům drženým třetími osobami. Tato kategorie údajů obsahuje IP adresy a doménová jména počítačů, které používají uživatelé připojující se k síti, dále pak obsahuje URL adresy požadovaných zdrojů, časové určení požadavků, použitý postup při vznášení požadavků a další parametry vztahující se k operačnímu systému a informačnímu prostředí uživatele. A dále jsou to informace, které poskytují „cookies“ na uživatelově pevném disku – viz pasáž níže. Shromažďovány jsou také souhrnné údaje o využívání webové stránky, jako například informace o tom, jakou mají stránky návštěvnost, počet přístupů denně a čas, který uživatelé u každé stránky v průměru stráví.

 

Užití shromážděných údajů

Shromážděné údaje mohou být mimo jiné použity k plnění požadavků uživatele, poskytování užitečných rad a návodů stejně jako k poskytování informací o cenových nabídkách na vyžádání anebo ke zpracování či realizaci nabídek uživatele. Dále pak mohou být použity k poskytování informací o stavu objednávky, informací o službách, o novinkách na webových stránkách, apod.

Některé údaje provozního charakteru mohou být zpracovávány také za účelem zajištění bezpečnosti a dostupnosti webových stránek a souvisejících služeb. Statistické údaje o využívání webových stránek jsou zpracovávány s cílem zlepšování jejich funkčnosti a uživatelské přívětivosti a k přípravě souhrnných, anonymních informací používaných v marketingu nebo v podobných činnostech.

 

Příjemci shromažďovaných údajů

Informace, které jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek, může CRIF CZ poskytnout dalším společnostem patřícím do Skupiny CRIF Group, a to společnosti CRIF S.P.A., CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35886013, se sídlem Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava a CRIF – Registr platebních informací s. r. o., IČO: 057 75 809, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 268784 a dále třetím stranám, jako jsou dodavatelé nebo jiné subjekty, které zajišťují služby (či produkty) vyžádané ze strany uživatele. Těmto společnostem můžeme rovněž poskytnout úhrnné statistiky o návštěvnících, o transakcích nebo jiných aktivitách na webových stránkách. Informace o uživatelích je možné zpřístupnit i dalším subjektům, pokud to ukládá příslušný právní předpis anebo je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů členů Skupiny GRIF Group nebo dalšího subjektu.

Třetí společnosti, jež na této webové stránce poskytují další služby, inzerují či na ní mají svůj odkaz, mohou na svých stránkách používat „cookies“ nebo o uživatelích shromažďovat informace jiným způsobem. CRIF CZ nemá kontrolu nad shromažďováním informací ze strany těchto společností ani nad tím, jakým způsobem je dále využívají. V případě dotazů týkajících se tohoto zpracování údajů, je třeba se obrátit přímo na provozovatele daných stránek.

 

Ochrana soukromí a práva uživatele

Přenos veškerých informací prostřednictvím webových stránek je šifrován. Přesto CRIF CZ nepřebírá záruky za bezpečný přenos informací, které mu uživatel zasílá a užívání webových stránek je na vlastní odpovědnost uživatele.