Není půjčka jako půjčka aneb Proč se dělí na více druhů

Zešíleli snad naši poslanci a senátoři touhou po obrozenecké jazykomluvě, když nedávnou novelou nahradili v občanském zákoníku slovo půjčka výrazy jako zápůjčka, výpůjčka, výprosa a pacht? Ne! Měli přece na mysli blaho nás prostých občanů. Ony pojmy, podrobněji vysvětlené v minulém blogu, totiž přesněji než obecný a trochu fádní výraz půjčka definují a specifikují poměrně časté situace mezi přáteli, sousedy, známými, příbuznými. Většinou jsou tyto veskrze jen ústní dohody-smlouvy o poskytnutí nějaké věci bezproblémové, ale… Co když vznikne na půjčené věci nějaká škoda, co když se ztratí, co když ji někdo ukradne či „zapomene“ vrátit?

Právě pro tyto konfliktem těhotné případy a následné potenciální spory je potřeba upravit práva a povinnosti obou stran. Zmíním se o nich níže v textu. Mnohé určitě překvapí. Málokdo si totiž dobrovolně a bez mučení ve chvilkách zaslouženého volna pročítá nový civilní kodex zvíci, čili mající rozsah, cca 350 wordovských stran (bez komentářů), respektive 190 tisíc slov - to jsem si osobně změřil.

Vezměme si třeba výprosu, o níž jde tehdy, když se půjčí nějaká věc zdarma a bez jakýchkoli podmínek: V případě výprosy potom dejme tomu Franta jako půjčitel může Tondu coby výprosníka požádat o vrácení svého kola kdykoliv. Toník ale smí velocipéd předat zpět pouze tehdy, když se to Fandovi hodí. Ne tedy například v době, kdy se ve Frantově domě opravuje kolárna a Fany by tak neměl vrácený bicykl kde garážovat. Tony tedy nemůže přijít s kolem, opřít ho o Frantův barák a říct: „Tady ho máš zpátky, je to přece tvoje kolo, tvůj problém mě nezajímá – díky, čau.“ To by Fanoušek mohl klidně mít opletačky se zákonem.

Pozice výprosníka je proto slabší než vypůjčitele v případě výpůjčky. Vypůjčitel totiž má pro vrácení stanovenou nějakou lhůtu, termín či aspoň účel, ze kterého doba výpůjčky vyplývá. Půjčitel se tak předčasného vrácení nemůže domáhat. Tedy může, ale nemá šanci.

To ale neplatí, užije-li například vypůjčitel vypůjčenou věc v rozporu se smlouvou. Nebo potřebuje-li půjčitel onen předmět nevyhnutelně dříve z důvodu, který nemohl při uzavření smlouvy předvídat. Ale i tato možnost předčasného vrácení musí být v dohodě zmíněna.

Vypůjčitel má právo vrátit věc předčasně; kdyby však tím vznikly půjčiteli obtíže, nemůže mu věc odevzdat bez jeho souhlasu. A bez svolení půjčitele není oprávněn věc přenechat jiné osobě. To u výprosy, která je méně legislativně svázaná, výprosník může dovolit, aby věc užíval ještě někdo jiný. Litera zákona to výslovně nezakazuje. Přepůjčí-li ale věc bez souhlasu půjčitele, tak pak hradí případnou škodu, která tím vznikla, ledaže by k poškození došlo stejně. Sám výprosník také nemusí hradit vzniklou škodu, pokud věc používal přiměřeným způsobem.  Nu a nalezne-li se ztracená věc, za niž výprosník již dal náhradu, nenabude tím právo věc si proti vůli půjčitele ponechat. Nýbrž věc půjčiteli proti vrácení náhrady předá zpátky.

A jak je to u výpůjčky pokud dojde ke škodě či ztrátě? Rád bych vám to sdělil, ale zákonodárci to v pasážích občanského zákoníku nijak nezmiňují. Jelikož ale výprosa a výpůjčka spolu v kodexu sousedí (§ 2189 až 2200) tak to zřejmě bude obdobné, analogické. Legislativci patrně nechtěli normu ještě více nafukovat.

Výpůjčka má zato oproti výprose navíc ustanovení týkající se nákladů: Obvyklé výdaje spojené s užíváním věci nese vypůjčitel. Mimořádné výlohy by mu ale měl půjčitel nahradit. Půjčitel má i další povinnosti: Způsobí-li škodu vada, kterou zatajil, měl by ji zaplatit. Půjčitel by také měl vypůjčitele poučit, jak věc užívat, nejedná-li se o pravidla obecně známá.

Práva půjčitele a vypůjčitele musí být uplatněna do 3 měsíců od vrácení věci. Jinak je soud žalující straně nepřizná. Podívejme se dále na zápůjčku. Na rozdíl od výprosy a výpůjčky se týká půjčení zastupitelných věcí - a nemusí to být vždy zadarmo. Jde o předměty, které se nějak dají spotřebovat či zaměnit. Rozhodně praktický je § 2393. Pojednává o splatnosti: Pokud není u zápůjčky termín vrácení zmíněn ve smlouvě, je splatnost závislá na jejím vypovězení. Nejsou-li ujednány ani podmínky výpovědi, činí výpovědní doba 6 týdnů.  Jen připomínám, že úvěr má pro obdobný případ – zesplatnění - lhůtu 1 měsíc.

Nejsou-li dohodnuty úroky, může vydlužitel zápůjčku splatit i bez výpovědi.

Bylo-li domluveno vrácení zápůjčky ve splátkách, může zapůjčitel od smlouvy odstoupit a požadovat splnění dluhu i s úroky při prodlení vydlužitele s vrácením více než 2 splátek nebo 1 splátky po dobu delší než 3 měsíce. To platí i pro úvěr. Obšírněji v předešlém blogu o zesplatnění.

Co se ještě týče úvěru, tak se určitě může hodit informace, že úvěrovaný může vrátit úvěrujícímu peněžní prostředky před smluvenou dobou. Úroky zaplatí jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. Pokud úvěrovaný použije půjčené peníze na jiný než domluvený účel, může úvěrující od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení půjčené částky. I s úroky. Bez odkladu. Ono to dělení půjčky na několik poddruhů vypadá na první pohled složitě. Nebojte, v praxi, zejména soudní, je to určitě ještě komplikovanější. Ale zcela vážně. V případě, kdy člověk půjčuje nebo si půjčuje dražší věc nebo vyšší finanční obnos, měl by mít alespoň hrubou představu o tom, jaké jsou s tím spojené nároky a jaká odpovědnost. Že zkrátka není půjčka jako půjčka.

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.