Zákon o nevýkonných úvěrech bude regulovat vymahače

Návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry bude regulovat vymáhání dluhů jinými subjekty než exekutory. Přednostně cílí na poskytovatele půjček a na inkasní agentury. Ty dodnes nepodléhají žádným regulím a pravidlům, pouze obecné úpravě. Návrh zavádí nové pojmy a role v oblasti správy nevýkonných úvěrů. O co půjde?

Návrh z dílny EU

Česká republika má povinnost začlenit některé právní předpisy vydané Evropskou unií do naší národní legislativy. Nevýkonné úvěry a regulace jejich správy k nim také náležejí. Návrhem zákona o trhu s nevýkonnými úvěry budou naši legislativci transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2167 ze dne 24. listopadu 2021 o správcích úvěru a obchodnících s úvěry.

Doposud je možné „postoupit úvěr poskytnutý úvěrovou institucí a není k tomu třeba žádné veřejnoprávní povolení nad rámec živnostenského oprávnění. Správa úvěrů také není v České republice nijak specificky upravena. Návrh zákona tedy přináší novou úpravu této činnosti, na kterou doposud nebylo potřeba veřejnoprávní povolení,“ říká důvodová zpráva předkládaná spolu s návrhem zákona. 

Návrh předpokládá účinnost zákona k 30. prosinci roku 2023. Bez povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru budou moci současně existující inkasní agentury vykonávat svou činnost do 24. června 2024. Po tomto datu už se, dle navrhovaného zákona, neobejdou bez patřičné licence od ČNB (povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru).

Co je nevýkonný úvěr

Jde o nesplácenou (zde spotřebitelskou) půjčku v jakékoliv podobě (úvěr, leasing, nákup na splátky, hypotéka atd.). Jak dlouhé musí být prodlení se splácením, aby byl úvěr označen za nevýkonný, si určují sami poskytovatelé. Především poskytovatelé mikropůjček, tedy extrémně krátkodobých nebankovních úvěrů, zesplatní (a prodají vymahačům) úvěr již po jednom měsíci prodlení.

Spotřebitelé o svých půjčkách většinou moc dobře vědí. Ale setkáváme se i s případy, kdy na ni prostě zapomněli. Nebo kdy o dluhu z úvěru vědět ani nemohou, protože si půjčku vzal jejich manžel/manželka, a jaksi je „zapomněl“ informovat (z titulu společného jmění manželů odpovídají za dluh oba manželé nerozdílně). Jen velmi výjimečně dochází ke krádeži identity a k vzetí úvěru na jinou osobu. A ta pak o půjčce také nemůže vědět.

Možná jste právě znejistěli, jestli nejste nevědomým dlužníkem. Nejspolehlivější cestou, jak to rychle zjistit, je pořídit si online výpis z registrů, MůjKredit. Stojí 100 Kč a výpis vám bude vygenerován během několika minut. Zde je podrobný návod jak na online výpis z registrů. Zjistíte v něm také, jak si pořídit výpis papírový, zasílaný poštou do vlastních rukou. 

Džungle inkasních agentur má prořídnout a zkulturnit se

Vedle implementace evropského práva je dalším důvodem k regulaci trhu s nevýkonnými úvěry i jeho kultivace. Inkasních agentur (vymahačů) je na českém trhu spousta, a mohou postupovat téměř jakkoliv. Podrobnosti v bodě 2. důvodové zprávy: „Dochází k regulaci oblasti, která byla doposud regulována pouze obecnou živnostenskou úpravou. Toto by mělo zajistit vyšší ochranu dlužníka, neboť nově některé činnosti budou moci vykonávat pouze dohlížené subjekty, a zároveň dojde pravděpodobně k protřídění trhu, kdy ne každá osoba spravující úvěry projde licenčním řízením u České národní banky. Lze tedy očekávat zkulturnění tohoto prostředí.“

Co je správa nevýkonného úvěru

Návrh zákona přináší mimo jiné definici „správy nevýkonného úvěru“. Jde o činnost vykonávanou jménem obchodníka, na nějž byl převeden nevýkonný úvěr, resp. pohledávky k tomuto úvěru. Správa zahrnuje několik typů aktivit:

  • činnost směřující k výběru nebo vymožení splátek, včetně kontaktování dlužníka s výzvou k zaplacení nebo návštěvu dlužníka s výzvou k zaplacení
  • jednání s dlužníkem o změně závazku ze smlouvy o jeho nespláceném úvěru
  • vyřizování stížností a reklamací jménem obchodníka s úvěry a souvisejících právě s nevýkonným úvěrem
  • informování dlužníka o skutečnostech, které úzce souvisí s vymáhaným úvěrem, například o změně úrokové sazby nebo úplaty (splátky).

Kdo je obchodník s úvěry

Novým pojmem bude na českém finančním trhu i „obchodník s úvěry“. Půjde o osobu, na kterou jsou v rámci jejího podnikání převáděny nevýkonné úvěry. Zároveň tato osoba není bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem s povolenou činností na českém trhu (česká nebo evropská licence). Také tato osoba není exekutorem, notářem, advokátem, obhospodařovatelem investičních fondů. Nejčastěji se bude tedy jednat o současné a nově zakládané agentury orientované na zprostředkování nákupu/prodeje dluhů.

Co je převod nevýkonného úvěru

Pod dalším novým pojmem „převod nevýkonného úvěru“ chápe návrh zákona postoupení práv a povinností plynoucích z takového úvěru. 

Kdo je správce nevýkonného úvěru

Zákon zavádí ještě i další novou roli: „správce nevýkonného úvěru“. Správce bude osobou s povolením podnikatelsky spravovat nevýkonný úvěr (nikoliv s ním jen obchodovat). Vedle bank, spořitelních družstev a nebankovních společností (s licencí k poskytování spotřebitelského úvěru) budou správci ještě i další osoby, které k této činnosti získají oprávnění od ČNB

Kdo bude moci získat povolení ke správě nevýkonného úvěru

Pro získání povolení od ČNB bude muset zájemce o činnost správce nevýkonného úvěru nastavit své procesy a dokumenty dle požadavků (návrhu) zákona o trhu s nevýkonnými úvěry. Především půjde o vytvoření řádného systému správy a řízení, což jsou zejména: 

  • administrativa
  • účetní postupy
  • pravidla pro ochranu finančních prostředků
  • prevence „praní špinavých peněz“
  • systémy vnitřní kontroly
  • systém pro pověřování jiné osoby správou nevýkonného úvěru, a další.

Vymáhat dluhy v prodlení budou moci i nadále beze změny banky, spořitelní a úvěrní družstva, licencované nebankovní společnosti, exekutoři, insolvenční správci, advokáti, notáři, ale i obhospodařovatelé investičních fondů. Změny nastanou pouze u soukromých firem, agentur a obchodníků, kteří dodnes obchodovali s dluhy nebo je vymáhali bez regulace podmínek jejich podnikatelské činnosti. 

Vyzkoušejte naše služby

Na portálu kolikmam.cz jsou dostupné informace o fyzických osobách a fyzických osobách podnikajících. Registrovaní uživatelé zde získají přístup k výpisům z registrů a dalším nabízeným službám.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Společný výpis BRKI+NRKI

200 Kč/výpis

Zvyšte vaši šanci na získání hypotéky nebo půjčky tím, že si ověříte údaje v registrech a zjistíte si vaše hodnocení. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

MůjKredit

100 Kč/výpis

Prokažte vaši důvěryhodnost zaměstnavatelům nebo pronajímatelům nemovitostí zkráceným výpisem. 

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Exekuce

40 Kč/dotaz + 25 Kč za detail

Prověřte exekuce u osob a podnikatelů v oficiální databázi. Vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. 

Výpis z REPI

200 Kč/výpis

Zjistěte jak energetické společnosti, firmy poskytující nákupy na splátky či eshopy hodnotí vaši úvěruschopnost.

Výpis z BRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje týkající se úvěrových produktů a průběhu jejich splácení u bankovních institucí v Bankovním registru.

Výpis z NRKI

200 Kč/výpis

Zkontrolujte vaše údaje o finančních závazcích a průběhu jejich splácení u společností v Nebankovním registru. 

#kolikmam365

499 Kč/rok

Získejte detailní přehled všech závazků v registrech BRKI a NRKI, hodnocení úvěruschopnosti a upozornění v případě změn.

NetAgent

365 Kč/rok

Monitorujte vaše osobní a finanční data na internetu. Předejdete tím zneužívání vašich dat a krádežím identity.

Sledujte nás

×

Odběrem novinek souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.